שעה שנרשמו אדם פרטי או חברה, כקבלן רשום, לאחד או יותר מהענפים, בפנקסו של רשם הקבלנים, מסווגים הם לפי קבוצה וסוג כאשר ישנן חמש קבוצות (א'-ה') וחמישה סוגים (1-5).

הקבוצות והסוגים שקבועים בתקנות, קובעים את ההיקף הכספי המירבי שרשאי אותו קבלן לבצע של בעבודה פלונית, כאשר בדרך כלל הקבוצה והסוג הראשוניים ההתחלתיים, הינם הקבוצה והסוג הנמוכים במעלה והקבלן יהיה רשאי לבצע עבודות בהיקפים בהתאם.

קבלן רשום יכול לבקש את העלאת הסוג שלו, בקבוצה אליה משתייך, רק בחלוף שנה ממועד רישומו כקבלן רשום, או לחילופין בחלוף שנה מיום רכישת הסוג וכל זאת בתנאי שיוכח כי ביצע עבודות בהיקפים הנדרשים.

לרשם הקבלנים, מסורה הסמכות לבדוק האם העבודות שמבוצעות בפועל על ידי הקבלנים הרשומים, תואמות את הקבוצה והסוג שבהם רשומים וככל שתתגלה אי התאמה, רשאי הרשם, בכפוף למגבלות הקבועות בדין, להורות על הורדת הסוג של הקבלן בענפים שבהם רשום. במקרה שכזה, יורדו באופן מיידי ההיקפים הכספיים שרשאי אותו הקבלן לבצע במהלך עבודתו.

הוכחת היקפי העבודה שבוצעו על ידי הקבלן, הן בכדי להעלות במדרגות הסיווגים ואף בכדי לשמור על מעמדו של הקבלן הרשום בסוג הקיים, הינה מטלה לא פשוטה הכרוכה בהצגתה של מסכת עובדתית-משפטית וככל שתוצג המסכת שלא באופן הנדרש, עשוי הקבלן להיגרר אל תוך סחבת, הערות באשר למסמכים שהומצאו וכן דרישות כאלה ואחרות להמצאת מסמכים אחרים ו/או נוספים.

לנוחיותכם מוצגת טבלת הסיווגים העדכנית לתאריכים 1.10.2017 – 1.4.2017 (כפי שמופיעה באתר הממשלתי):

במסגרת תיקון שנכנס לתוקף בחודש מאי 2017 שונו הקריטריונים להעלאת הסיווג באופן הבא:

  • היקף העבודה אשר נדרש להעלאת הסיווג הקבלני בענף בו רשום הקבלן המבקש, הופחת מ-80% ל-70% מההיקף המותר באתר בנייה אחד. כך לדוגמא, קבלן אשר רשום בענף הבנייה (100) ומבקש להגדיל את סיווגו מ-ג'1 ל-ג'2, ערב התיקון צריך היה להוכיח ביצוע של עבודת בנייה בהיקף של 3,265,000 ש"ח (ולא יותר מ-4,081 ש"ח) ואילו עם כניסת התיקון לתוקפו, די בפרויקט שהיקפו 2,856,000 ש"ח.
  • כמו כן, יוכל קבלן המבקש להעלות את סיווגו, להסתמך על שני פרויקטים שבוצעו בנפרד, וזאת בתנאי:
    • ההיקף המצטבר של שני הפרויקטים לא יורד מסך ההיקף המותר לאותו קבלן. בדוגמא שלעיל, שני פרויקטים שהיקפם המצטבר, יחד, אינו פחות מ-4,081,000 ש"ח;
    • היקף העבודה בכל אחד מהפרויקטים, כשלעצמו, אינו נופל מ-40% מההיקף המותר לקבלן המבקש. בדוגמא שהובאה קודם, אם הקבלן המבקש יציג שני פרויקטים שהיקפו של האחד 2,500,000 ש"ח והשני 1,500,000 ש"ח, למרות שהסך המצטבר של העבודה אכן מסתכם 100%, אבל העבודה השנייה, והקטנה יותר, אינה עומדת בדרישת התקנה. אם לעומת זאת יציג הקבלן המבקש שני פרויקטים האחד בהיקף של 2,200,000 ש"ח והשני בהיקף של 1,800,000 ש"ח אזי שבמצב זה דרישת התקנה נענית בחיוב, שכן סך שני הפרוקטים יחדיו אינו נופל מההיקף המקסימאלי המותר ובו בעת כל אחד מהפרויקטים עולה על שיעור של 40% מההיקף המותר;
    • דרישה נוספת היא ששני הפרויקטים בוצעו בחפיפה כרונולוגית בלפחות 50% מתקופות הביצוע בכל אחד מהאתרים. ניקח לשם ההמחשה את הדוגמא האחרונה שהובאה, קבלן מבקש להעלות את סיווגו בענף 100 (בנייה) מ-ג'1 ל-ג'2 בהתבסס על שני פרויקטים שביצע האחד בהיקף של 2,200,000 ש"ח והשני בהיקף של 1,800,000 ש"ח. נאמר שביצועו של הפרויקט הראשון התחיל בחודש ינואר 2014 והסתיים בחודש דצמבר 2014 והפרויקט השני התחיל בחודש ינואר 2015 והסתיים בחודש דצמבר 2015, אזי שדרישת התקנה אינה מתקיימת. אם לעומת זאת, ביצועו של הפרויקט הראשון התחיל בחודש יוני 2014 והסתיים יוני 2015 והפרויקט השני התחיל בחודש ינואר 2015 והסתיים בחודש דצמבר 2015, אזי שדרישת התקנה כן מתקיימת.

הטיפול בסוגיות הסיווג השונות, הינו טיפול מורכב ומצריך לא רק ידיעה של הצד התיאורטי אלא גם הפרקטיקה הנוהגת בתהליכים אלו. אי משלוח של ניירת נחוצה או משלוח של ניירת מיותרת, עשויים לחרוץ את גורל הבקשה. משרדנו טיפל ומטפל בבקשות רבות הנוגעות לסיווגם של קבלנים, החל בהעלאת הסיווג הבסיסי וכלה ב-ג'5 כמו בחלק מהדוגמאות שברשימה.

בכל הנוגע לסוגיות רישום סיווג קבלני בפנקס רשם הקבלנים הארצי, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.