we will do it together

רישום קבלנים

מומחים ברישום קבלנים

תהליכי בנייה למיניהם ועבודות הנדסה בנאיות בכלל, להחריג עבודות קטנות בהיקף של עשרות אלפי שקלים, טעונות רישום בפנקס הקבלנים הארצי. פנקס הקבלנים הארצי מנוהל על ידי רשם הקבלנים שמהווה אגף במשרד הבינוי והשיכון, והוא נחלק לענפים, ענפי משנה וסיווגים. הענף הינו תחום העיסוק הכללי – לדוגמא בנייה, כבישים ותשתיות, ביוב ומים, גשרים, נמלים וכו'. הסיווג, שמחולק לדרגות א', ב', ו-ג' – בהתאם לענף הספציפי, נע בין 1 ל-5, קובע את ההיקף הכספי המקסימאלי שרשאי הקבלן הרשום באותו הענף ומסווג באותו הסיווג, לבצע. פעילותו של המשרד הממשלתי הרלבנטי, הדרישות והתנאים לרישום בפנקס ולהעלאת הסיווג, מעוגנים בדיני רישום הקבלנים שנחלקים לחקיקה ראשית ומשנית. החקיקה הראשית העוסקת בנושא הינה חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, השתכ"ט-1969, וחקיקת המשנה אשר מסדירה מגוון נושאים שונים בתחום הינה בין היתר תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) תשמ"ח-1988, תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מנהלי עבודה), התשמ"ב-1982, תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל) תשמ"ט-1988 וישנן תקנות נוספות.

רוצה להיות קבלן רשום?

החלטותיו של רשם הקבלנים ניתנות להשגה בדרך של ערר בפני ועדת הערר הספציפית שהוקמה לפי חוק רישום קבלנים בראשה יושב שופט מחוזי בדימוס ומושבה ליד בית המשפט המחוזי בת"א-יפו. פסקי דינה של ועדת הערר לפי חוק רישום קבלנים, ניתנים לערעור (בזכות) במסגרת ערעורים מינהליים המוגשים בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים. על פסקי הדין שניתנו במסגרת הערעורים המינהליים ניתן לערער (ברשות) בפני בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט לערעורים. יתכן כי העובדה שדברי החקיקה, הן הראשית והן המשנית, נחקקו והותקנו לפני מספר רב של שנים ובהתחשב בשינויים המשמעותיים שחלו בעולם הקבלנות משנות ה-60 וה-70 ועד ימינו, נוצרו שלא במכוון פערים בין הוראות הרגולטור לבין הדרוש במציאות, בין המצוי לבין הרצוי. רק בשנים האחרונות החלה התעוררות בבתי המשפט, בעיקר בערכאת הערעור, עת החלו להינתן פסקי דין משמעותיים אשר מבהירים, מפרשים, מתירים, אוסרים, ממליצים כו' בנוגע לסוגיות שונות בדיני רישום קבלנים.

קוראיו של ספר זה יקבלו את הכלים והמידע הדרושים לשם התמודדות עם תהליכי רישומם של קבלנים בפנקס הארצי, טיפול בהעלאות סיווגים, התמודדות עם קשיים שונים שעלולים להתעורר אצל קבלנים אשר רשומים בפנקס (לעיתים מזה שנים רבות) וכן, אך לא רק, להתרשם מהמגמות העדכניות ביותר בתחום זה. בעולם של ביצוע עבודות קבלניות, בין אם מדובר בבית מגורים פרטי בן 2 קומות, מגדל מגורים בן 30 קומות, גשר או מחלף בעשרות מיליוני ש"ח ואפילו תוספת ממ"ד, אין ולא יכול להיות חולק על כך ששמירה על רמת הביצוע של עבודות קבלניות הינה בגדר "חשיבות לאומית" ולא פחות מכך. לא נוכל למשל להשלים עם מצב שבו גורמים בלתי מקצועיים ייטלו על עצמם את ביצוען של עבודות מורכבות שאמורות להיות בטוחות לשימוש הפרט והכלל. בו בעת, אנו חיים במדינה דמוקרטית שהשלטון בה הינו שלטון חוק וגם שיקול דעתו של גורם ממשלתי או פקיד ממשלתי, זוטר כבכיר ולהיפך, צריך להיצמד להוראותיו של המחוקק ומתקין התקנות הישראלי – אחרת פנינו מועדות לכאוס.

תקדים משפטי בתחום רישום הקבלנים

חברת י.פ. מפתחי הגליל בע"מ, ביקשה להירשם בפנקס הקבלנים לענפים 100, 200 ו-400 זאת על סמך כישוריו וניסיונו של מנהלה. רשם הקבלנים דחה את בקשת החברה בטענה של שמנהלה, שהינו מנהל עבודה מוסמך, לא רכש את הניסיון הנדרש לצורך אישור בקשת החברה. על החלטת רשם הקבלנים השיגה החברה בדרך של ערר, אך ועדת הערר, מבלי לערוך בחינה מינהלית קוהרנטית, דחתה את עררה של החברה.

על פסק דינה של ועדת הערר, ערערה החברה והדיון בערכאת הערעור נסב סביב שאלת הניסיון שצריך להציג מנהל עבודה ובמילים אחרות, האם מנהל עבודה צריך ללמד על 6 שנות ניסיון בניהול עבודות הנדסה בנאיות (באמצעות מינוי באתרים) או שמא די בהוכחת 6 שנות ניסיון בביצוע בפועל של עבודות הנדסה בנאיות ולאו דווקא ניהולן


זה הכרח שיהיה מדובר בניהול. קביעה תקדימית זו, הינה בעלת חשיבות רבה בכמה מישורים, שכן לפי המצב המשפטי כפי שנקבע, רשאי זה שהוסמך כמנהל עבודה לאחרונה לבקש את רישומו על סמך העבודות שביצע וזאת לעומת הקודם שבו היה עליו ראשית לנהל עבודות הנדסה בנאיות. מישור נוסף נוגע לבוגרי קורס קבלנים, שכן אם מנהל עבודה מוסמך (בדומה למהנדס והנדסאי) יכול ללמד על ניסיון בביצוע לאו בניהול, משמעו של דבר שגם בוגר קורס קבלנים יכול ללמד על ניסיון שכזה והוא מלכתחילה אינו יכול ללמד על ניסיון בניהול.

אמנם רשם הקבלנים ביקש לערער על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים (במסגרת בר"ם 3252/10) אך ההליך נדחה בבית המשפט העליון מחמת הפיכתו לתיאורטי בשלב הערעור ומשכך נותר פסק הדין עומד בעינו.

ראו עמ"נ 239/09 י.פ. מפתחי הגליל בע"מ נ' רשם הקבלנים

ראו גם: עמ"נ 20696-12-10 א.ר. קבלנים בע"מ נ' רשם הקבלנים

השאירו עכשיו פרטים וקבלו ייעוץ בחינם

דילוג לתוכן