כל העברה של זכויות במקרקעין, היא בגדר עסקה (טרנסאקציה). כל עסקה במקרקעין, ללא יוצא מן הכלל, חייבת לעבור ברשות המיסים. הבה נעשה הבחנה בין דיווח שבו חייבת כל עסקה באשר היא, לבין חבות במיסים, שלא תיווצר בכל עסקה.

כך למשל, במסגרת מאמר נוסף שעוסק פטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים, מתוארות נסיבות מסויימות שבהן אמנם מתרחשת עסקה במקרקעין, ובכל זאת פטור המוכר או המוכרים, מתשלום מס שבח. הדבר ממחיש את הפער שבין חובת הדיווח לחיוב מס – שכן אותן עסקאות דווחו על פי דרישת הדין, אך לא היה חיוב במס.

אחת מצורת העסקאות היותר נפוצות בייחוד בשנים האחרונות – נוכח התמורות וחוסר העקביות בכללים המשתנים בתחום מיסוי המקרקעין (במטרה להגדיל את היצע הדירות המדינה והורדת מחיריהן – באופן כושל לטעמי), היא העברה של זכויות במקרקעין בין יחיד לקרובו במתנה.

היחיד הוא המעביר ו"קרובו" יכול להיות בן הזוג, הורה, סבא או סבתא, בן או בת, בן/ת הזוג של הבן או הבת, בנו או בתו של בן/ת הזוג.

בהקשר זה של הייחוס המשפחתי, עוד יצוין שלמרות שאחיו או אחותו של המעביר אינם נכללים בהגדרת החוק ל"קרוב", עדיין, יכול בעל הזכות להעביר את זכותו לאחיו או לאחותו, ללא תמורה וללא כל חבות במס, זאת רק בתנאי שהזכות המועברת הינה זכות שקיבל המעביר מהוריו או מסבו או סבתו, ללא תמורה או בירושה.

סעיף החוק העוסק בסיטואציה זו הינו סעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963.

עד כאן, דיברנו על היבט המיסוי מצידו של המעביר, דהיינו החיוב או היעדר החיוב של המעביר בכבעו כ"מוכר", במס שבח – הוא המס החל מי שמעביר את זכויותיו בנכס מקרקעין.

מה באשר למקבל הזכות, חיובו או אי חיובו במס בגין קבלת הזכויות מהמעביר. התקנה אשר עוסקת מצב זה היא תקנה 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974. התקנה קובעת כי מקבל הזכות בהיותו "רוכש", נהנה מפטור של שני שלישים ממס הרכישה שהיה חל עליו אילו לא הייתה זו העברה ללא תמורה מיחיד לקרובו. באופן טבעי, יוצא שאם לא היה חיוב מלכתחילה במס רכישה, לפי הכללים הקבועים לעניין זה, הרי שהמקבל עשוי לא לשלם כלל מס רכישה במסגרת קבלת הזכויות מן המעביר.

כפי שנאמר לעיל, מדיוניות הממשלה בשנים האחרונות בתחום מיסוי מקרקקעין ידעה שינויים משמעותיים ותמורות והיא אינה עקבית. כפועל יוצא כל שנכתב בזמן מסויים לאו בהכרח שיהיה רלבנטי בעתיד ואף לא הרחוק. לכן כל עסקה במקרקעין טעונה התייעצות עם עורך דין העוסק בתחום זה ובעל ניסיון מוכח בעסקאות מהסוג שמבקשים לבצע.

משרדנו מייצג בעסקאות מקרקעין מזה שנים ארוכות, בין אם מדובר בקניה או מכירה של דירות מגורים, מגרשים לבנייה, מקרקעין תעשייתיים ומסחריים. נשמח לעמוד לשירותכם ולייתן מענה לסוגיות בתחום זה.