מהי תקנת השוק? נניח קניתי במגרש רכבים משומשים רכב ובחלוף זמן מה, גילית שהרכב שקניתי גנוב, או שייך למישהו שהוא לא המגרש שבו קניתי את הרכב. בהתמלא שורה של תנאים מצטברים אודתם נפרט מייד, החוק (המכר) מעניק לי, בתור קונה פרטי, הגנה באופן כזה שהבעלות תישאר שלי, נקייה.

אז באילו מקרים הבעלות שרכשתי תהיה מוגנת מכוח תקנת השוק?

  • מדובר בנכס מטלטלין, במקרה הזה רכב עונה להגדרת מטלטלין;
  • הרכב נרכש במקום המיועד למכירת רכבים משומשים, מגרש רכבים עונה על תנאי זה;
  • מכירת הרכב באותו המקום הייתה חלק ממהלך העסקים השגרתי, בהנחה שהרכישה בוצעה בשעות הפעילות, על ידי הנציגים הרשמיים של המגרש, רכב שהינו במלאי המגרש ולא הובא מאיזו חצר אחורית שאינה שייכת למקום, גם תנאי זה מתקיים;
  • הבעלות עברה מהמוכר לקונה כשהיא נקייה משעבוד, עיקול או זכות צד ג' אחרת. לגביי תנאי זה יש להדגיש שתי נקודות: (א) עפ"י פסיקת בית המשפט העליון בעלות ברכב לאו בהכרח נקבעת לפי הרשום במשרד הרישוי שכן הרישום שם הינו דקלרטיבי – הצהרתי (להבדיל לדוגמא, מרישום בטאבו אשר קובע נחרצות את הבעלות). כלומר הבעלות ברכב עוברת לרוכש שעה ששילם את מלוא התמורה עבור הרכב וכן קיבל אותו לחזקתו; (ב) בשורה של פסקי דין שניתנו בבתי המשפט השלום השונים, הכירו בכך שרישום שעבוד על רכב שנמכר על ידי מגרש רכבים משומשים, הוא דבר שבנוהג ומשכך בהתמלא יתר תנאי תקנת השוק, יתכן והשעבוד לא יגרע ממתן הגנה לרוכש וזאת על אף התנאי האמור. אם כן, אם שילמתי את מלוא התמורה עבור הרכב שרכשתי במגרש הרכבים, וגם אם ישנו שעבוד על רכב זה, וקיבלתי את הרכב לחזקתי, הרי שתנאי זה מתקיים;
  • יש הכרח, שהתמורה ששולמה בגין הרכ הנרכש, תהיה תמורה ריאלית ואשר תואמת את ערכי השוק. לדוגמא אם רכשתי רכב שמחיר המחירון שלו הינו 120,000 ש"ח ב-50,000 ש"ח, מדובר בעסקה שאמורה להדליק אצלי, הקונה, נורה אדומה. אילו קניתי את הרכב במחיר שהיא ריאלי ביחס לערכי השוק, הרי שתנאי זה מתקיים;
  • התנאי האחרון והמהותי לתחולתה של הגנת תקנת השוק, הינו תום לב של הקונה. החוק רוצה להבטיח שההגנה האמורה תינתן לאדם שהגיע לרכוש רכב במקום המיועד למכירת רכבים, קנה אותו בתמורה מלאה, קיבל אותו לחזקתו והכול בתום לב של ממש. פסיקת בית המשפט העליון דיברה על כך שגם חוסר זהירות ואפילו רשלנות מצד הקונה, בבדיקת המכר לאשורו, אין בהכרח שוללים את תום ליבו של הקונה.

בהתמלא ששת התנאים הנקובים לעיל, במצטבר, תהיה הבעלות הנרכשת על ידי הקונה מוגנת, גם אילו נמכר לו רכב שלא היה בבעלות המוכר או שלצד שלישי הייתה בו זכות.

המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לטיפול ע"י עו"ד הבקיא בניהול הליכים משפטיים מהבסוג הזה.