תביעות קטנות הן תביעות שלרוב עוסקות בסוגיות לא מורכבות ובהיקפים כספיים נמוכיםבאופן יחסי, ולכן תביעות אלו מוגשות ומתנהלות על ידי בעלי הדין בעצמם ולא על ידי עורכי דין. שני תנאים יסודיים צריכים להתקיים על מנת שתביעה תתאים להיות מוגשת כתביעה קטנה:

  • סכום התביעה כולל על רכיביה, אינו עולה הסך של 33,500 ש"ח;
  • תביעה קטנה יכולה להיות מוגשת על ידי אדם מן היישוב שלא הגיש יותר מ-5 תביעות קטנות באותה שנה אזרחית;

חשוב חשוב לציין שוחברה בע"מ אינה רשאית להגיש תביעה קטנה אך היא רשאית מן הסתם להתגונן שלא באמצעות עו"ד. אפילו שסדרי הדין ודיני הראיות גמישים למדיי בבית המשפט לתביעות קטנות, עדיין יש דרך ראויה ונכונה להכנת כתב תביעה שמיועד להיות בבית המשפט לתביעות קטנות. לכן כשירות למבקרי האתר ובמטרה לסייע בהיערכות נכונה לקראת ההליך המשפטי, מובאת בזאת דוגמא לתבנית של כתב תביעה אשר מתאים להגשה בבית המשפט לתביעות קטנות.

בבית המשפט לתביעות קטנות בXXXXX                                              ת.ק. 00-16                 

 

בין:                  XXXX  XXXXXX ת.ז. 0000000000

מרח' _______________

טלפון: _______________

אימייל: _______________

                                                                                   התובע/ת

–   נ  ג  ד  –

 

XXXXXXX XXXXXX בע"מ  ח.פ. 0000000000000

מרח' _______________

טלפון: _______________

 

                                                                                    הנתבעת

 

 

סכום התביעה: ———- ₪

עילת התביעה: כספית/חוזית/נזיקית/וכו'

 

כתב תביעה

 

 

1. בתאריך _________ קנה/קנתה התובע/ת מהנתבעת      (תיאור מדויק של המוצר/השירות)       בעלות כוללת של     (סכום המוצר/השירות)     ₪.

צילום קבלה/חשבונית מס מס' ———— צורף כנספח לכתב התביעה וסומן 1

2. בתאריך _________ או בסמוך למועד זה, תוך שהוא/יא            (תיאור מפורט ומדויק ככל הניתן של הנסיבות בהן גילו התובע/ת את אי התקינות/הפגם/חוסר ההתאמה, שבעטיים נגרם הנזק הכספי נשוא התביעה הקטנה)          התברר לתובע/ת כי ה        (השירות/המוצר)   ובהמשך (תיאור הפגם/אי ההתאמה/הנזק/וכו')       .

3. התובע/ת פנה/תה אל הנתבעת בבקשה ל        (תיאור האופן שבו פעלו התובע/ת לפיתרון המחלוקת נשוא התביעה תוך ניסיון לייתר את הצורך בהליך השיפוטי)           , אך הנתבעת/נציגיה סירבו בכל תוקף מלהיעתר לבקשת התובע/ת בטענה ש___________.

4. למעשה לתובע/ת לא נותרה הברירה אלא לפנות בתביעה זו לבית המשפט הנכבד לתביעות קטנות בתביעה ל      (תיאור הסעד הנתבע – ביטול עסקה, השבת סך כספי, פיצוי כספי וכו')         .

5. לבית המשפט הנכבד מסורה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה זו כתביעה קטנה לאור סכומה והן לאור היותה תולדה של התקשרות/התחייבות שנוצרה ב-       (יש לפרט את כתובת הנתבע/ת או את מקום יצירת ההתחייבות, אילו מבין השניים שמוצויים במחוז שאליו משתייך בית המשפט שבו מוגשת התביעה הקטנה)           .

6. בית המשפט הנכבד יתבקש לזמן את הנתבעת לדין ולחייבה במלוא סכום התביעה בצירוף ההוצאות הכרוכות בהגשת תביעה זו, אובדן של זמן עבודה ועגמת הנפש שנגרמה לתובע/ת כתוצאה מהתנהלות הנתבעת.

 

 

____________

ה ת ו ב ע / ת