בשוק המכוניות המשומשות קורה לא פעם שמוכר הרכב מתחייב כלפי הקונה שלא לבטל את פוליסת הביטוח המקיף שקיימת ותקפה בעת המכירה על הרכב הנמכר וזאת עד אשר יודיע לו הקונה כי רכש פוליסת ביטוח מקיף משלו. לעיתים, קובעים הצדדים פרק זמן קצוב מראש, במסגרתו לא יבטל המוכר את פוליסת הביטוח המקיף שבבעלותו והתוצאה הינה זהה, שכן בשני המקרים רוכש הרכב, הקונה, עושה שימוש ברכב שרכש תוך שמסתמך על קיומה – לכאורה – של פוליסת הביטוח של המוכר.

אז האם באמת פוליסת הביטוח המקיף של המוכר תכסה נזק שנגרם לרכב הנמכר, לאחר שעבר לבעלותו, חזקתו ושימושו של הקונה?

הסוגיה המשפטית לעיל, נדונה לא פעם בערכאות השונות, וקיימות בנדון שתי גישות: הראשונה, הרווחת יותר, רואה בפוליסת הביטוח חוזה אישי וגורסת כי עם העברת הבעלות ברכב, פוקעת הפוליסה; על פי הגישה השניה, פוליסת הביטוח אינה פוקעת בהכרח עם העברת הבעלות ברכב, אלא יש להמשיך ולבחון באם המבטחת היתה מסכימה לבטח את רוכש הרכב ובאילו תנאים. בעבר, נקבע כי עם מכירת רכב לצד ג', פקעה בעלותו של המבוטח ועמה פקעה פוליסת הביטוח והכיסוי הביטוחי. הלכה זו נקבעה בע"א 427/64 נאור אפרת ואח' נ' סלים מריואת ואח', פ"ד י"ט (2) 17; ואושרה בד"נ 10/65 נאור ואח' נ' מריואת ואח', פ"ד י"ט(4) 48. יצוין, כי ההלכות לעיל, ניתנו בהקשר לנזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונות דרכים, בהן היה מעורב רכב שנמכר לאחר ולא נרכש עבורו ביטוח חדש.

מנגד, קיימת לה גישה אחרת, אשר אימצה את עמדתו של המלומד ש' ולר. לגישתו:"הכלל הראוי הוא שהעברת הנכס המבוטח אינה שוללת 'אוטומטית' את זכותו של הנעבר לתגמולי ביטוח אלא אם כן מוכיחה המבטחת שהייתה נמנעת, מנימוקים סבירים, מלבטח את הבעלים החדש. שאלת המפתח היא האם שינוי הבעלות בנכס גרר החמרה של הסיכון: אם התשובה היא שלילית, אין לאפשר למבטחת להימנע מתשלום תגמולי הביטוח". ש' ולר, חוק חוזה הביטוח תשמ"א- 1981, פירוש לחוקי החוזים – המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, מהדורת תשס"ז, כרך שני, עמ' 128. גישה זו, כאמור לעיל, אומצה במספר פסקי דין: ת"ק (נצרת) 1093/06, זאהי עואד נ' המגן חברה לביטוח בע"מ, ניתן בתאריך 2/1/2008; ת"א (שלום ב"ש) 8793/98 א.ד. כהן בע"מ נ' סהר חברה לביטוח, ניתן בתאריך 9/12/2008.

רוב הפסיקה שניתנה-בסוגיה זו, מצדדת בגישה הראשונה.

הדברים נלקחו מפסק דינו של כב' השופט ד' מאזן במסגרת תאמ (קריות) 17441-12-14 ציון זיתוני נ' איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ