מדרגות מס רכישה כפי שעודכנו לשנת 2016 תהינה, במקרים המפורטים, כדלקמן:

בעת רכישת דירה יחידה (לרבות כאשר בבעלות הרוכשים דירת מגורים מלבד לזו הנרכשת, אותה הם מתחייבים למכור בתוך 18 חודשים ולרבות מי שבבעלות פחות מ-שליש מדירת מגורים אחרת) ישלמו הרוכשים את הסכומים הבאים מסך עלות הדירה:

0% בגין דירה שעלותה עד 1,600,175 ש"ח – כלומר ללא חיוב במס רכישה;
3.5% בגין סך התמורה שבין 1,600,175 ש"ח ועד 1,898,005 ש"ח;
5% בגין סך התמורה שבין 1,898,005 ש"ח ועד 4,896,615 ש"ח;
8% בגין סך התמורה שבין 4,896,615 ש"ח ועד 16,322,055 ש"ח;
10% בגין סך התמורה העולה על 16,322,055 ש"ח.

* החישוב הינו פרוגרסיבי, כלומר האחוז הרלבנטי שנקבע ביחס לטווח המחירים כמופיע לעיל. דוגמא לצורך ההמחשה, רוכשים אשר ירכשו את דירתם היחידה בעלות 2,400,000 ש"ח ישלמו מס רכישה עפ"י החישוב הבא: 3.5% על סך התמורה שבין 1,600,175 ש"ח ל-1,898,005 ש"ח (297,830 ש"ח) השווים ל- 10,424 ש"ח ובנוסף 5% על הסך שבין 1,898,005 ל-2,400,000 ש"ח (501,995 ש"ח) השווים ל-25,099 ש"ח ובסה"כ מס הרכישה שיחול בדוגמא יעמוד על הסך של 35,523 ש"ח.

בעת רכישת דירת מגורים, על ידי מי שבבעלותם ישנה כבר דירת מגורים, אחת או יותר, ישלמו הרוכשים מס רכישה כמפורט להלן:

8% בגין סך התמורה שבין 0 ש"ח (כלומר מהשקל הראשון) ועד 4,896,615 ש"ח;
10% בגין סך התמורה העולה על 4,896,615 ש"ח.

* גם במצב זה המיסוי שיחול, יחול לפי המדרג הספציפי כפי שהומחש בחישוב ביחס לדוגמא שהובאה קודם.