כאשר אדם או קבוצה של בני אדם בוחרים להתאגד לשם הקמה של מיזם כל שהוא, או יצירתה של פעילות כלכלית משותפת, הדרך הנוחה, היעילה והנכונה ביותר, תהיה לרוב הקמתה של חברה בע"מ. היתרונות הם רבים, קביעה מראש של היקף הסמכויות והתפקידים של כל אחד מהמעורבים, הגבלה מראש של היקף הסיכון הפיננסי, ניתוק הבעלים – ברמה הפרסונלית, מהסיכון הכלכלי אשר קיים בפעילות או במיזם שלטובתם הוקמה החברה וישנן דוגמאות נוספות.

פעמים רבות ומסיבות שונות, קיומה של החברה אינו נחוץ עוד, יתכן כי הפעילות לא קרמה עור וגידים, המיזם לא יצא לפועל (חרף הקמת החברה) ובמצב כזה החברה הינה מיותרת. עד לחודש ינואר 2010, מרבית מקימי החברות היו פשוט מתעלמים מעצם קיומן של אותן חברות שהוקמו ואותן חברות היו הופכות למה שנקרא "חברת מדף", דהיינו חברה שאינה טומנת בחובה פעילות כלכלית כל שהיא.

אלא מה, בחודש ינואר 2010, הוכנס לחוק החברות תיקון מס' 10, במסגרתו הוסמך רשם החברות לנקוט בהליכי אכיפה כלפי כל החברות אשר מפרות את חובותיהן שבדין, בעיקר נוגע הדבר לשתי חובות עיקריות: הראשונה – תשלום אגרה שנתית והשנייה – הגשת דוח שנתי לרשם החברות.

כפועל יוצא של האמור, חברה שלא מילאה אחר אחת מהחובות האמורות או לחילופין לא מילאה אחר שתיהן גם יחד, עשויה להיות מוכרזת כ"חברה מפרה". למען הסדר הטוב, יאמר כי בעוד שכלל החברות ללא יוצא מן הכלל מחויבות בחובה הראשונה (של תשלום אגרה שנתית, מדיי שנה), חברות ציבוריות (אשר מניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך), אינן כפופות לחובה השנייה (הגשת דו"ח שנתי) ונכון הדבר גם לגביי חברות חוץ.

מה הן אם כן ההשלכות של עצם ההכרזה על חברה כ"חברה מפרת חוק" או "חברה מפרה", ישנם שורה של צעדים אשר צפויים להינקט על ידי רשם החברות כאשר בראש ובראשונה ההכרזה על החברה כמפרה, תרשם באופן בולט בנסח החברה ואף במידע הבסיסי שניתן לקבל לגבי כל חברה, ללא תשלום, באתר האינטרנט של רשם החברות.

מלבד לציון החברה כמפרה בנסח הרישום ובדף המידע הבסיסי, צפויות להינקט פעולות כגון מניעת האפשרות לרשום שעבודים על נכסי החברה (דבר המגביל באופן קשה את אפשרות החברה לקבל אשראים), חסימת האפשרות לשנות את פרטיו של שעבוד קיים או ביטולו, לא ירשמו שעבודים לטובת החברה ולא ירשם משכון לטובת החברה אצל רשם המשכונות, החברה תהיה מנועה מלשנות את שמה או את מטרותיה.

צעד קשה וחריג בחריפותו, נוגע להפרות משנת 2009 ואלך, כאשר החברה המפרה ובעליה יהיה מנוע מלהקים ולרשום חברה חדשה וכן לא ניתן יהיה לרשום מיזוג בין חברות שאחת מהן הוכרזה כ"חברה מפרת חוק".

נראה כי נוצר תמריץ ממשי – בעיקר עבור אותם בעלי מניות המחזיקים בחברות מדף שהולכות וצוברות חובות בגין אגרות שנתיות מדיי שנה. למעשה הבעלות במניותיה של חברה מפרה, הופכת למגבלה של ממש, נטל, אצל הבעלים שכעת אינם יכולים להישאר באותו "סטטוס קוו".

במצב זה, ובהנחה שהחברה לא צברה חובות כלפי נושים שונים (כי אם כך, הרי שתהליך הפירוק עשוי להיות על ידי בית המשפט – לבקשת הנושים), ניתן לפעול לפירוקה של החברה מרצון – על ידי בעליה ומקימיה, להביא לביטול של חובות שנצטברו ובסופו של יום לגרום לחיסולה הסופי של החברה.

משרדנו מטפל בפירוקן מרצון של חברות בכל רחבי הארץ, התהליך לעיתים אינו מחייב קירבה גיאוגרפית של הלקוחות למקום מושבו של משרדנו ואנו נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.