נסח רישום מקרקעין או כפי שהוא קרוי בפי כל – נסח טאבו, מהווה ראיה חותכת וחד משמעית לגביי זכויותיו של אדם או של גוף בנכס מקרקעין במדינת ישראל, באשר הם. להבדיל מרישום "בעליו" של כלי רכב במרשמי משרד התחבורה, אשר הינו דקלרטיבי בלבד (כלומר אינו מלמד על זכות מהותית), רישום נכס מקרקעין מלמד על מהות זכויותיו של בעל הזכות בנכס. מכאן לערך הרב ולחשיבות אשר טמונים בתקינות המרשם והדיוק בהתאמת ורישום הנתונים.

מרבית נכסי המקרקעין אשר מיועדים למגורים, רשומים כבתים משותפים מה שאומר שהבית מחולק לרישומי משנה כך שכל יחידה רשומה באופן ספציפי כ"תת חלקה" אליה מוצמדות ההצמדות השונות שהוצמדו לה (חניה, מחסן, מרפסת וכו'). מלבד להופעת רישומו של הנכס כתת חלקה, המשמעות של רישום הבית המשותף, הינה שהבית נרשם בהתאם לצו רישום בית משותף שאושר על ידי המפקח/ת על רישום בתים משותפים וזאת בהתאם לתשריט הבית המשותף שבו סומנה כל דירה במספור והצמדותיה צוינו בהתאמה (לרוב באותיות).
בשל מורכבת תהליך רישום הבית המשותף, תהליך אשר משלב פן משפטי ופן תכנוני, עשויות לעיתים להתגלות שגיאות ואי התאמות, בין מצב הזכויות בפועל לבין המצב הרישומי של הנכס, בעיקר כשמדובר בתהליכי רישום שנעשו לפני שנים רבות.
שגיאה שהינה נפוצה ביותר, הינה אי התאמה בין מספר תת החלקה לבין מספר הדירה בתשריט הבית המשותף. כך לדוגמא, בבניין מגורים שבכל קומה בו נבנו שתי דירות בתכנון זהה רק שפונות לכיוונים שונים, דירה בקומה הרביעית אשר פונה לכיוונים מערב-צפון-מזרח וצוינה בתשריט הבית המשותף כדירה 7, נרשמה בנסח רישום המקרקעין כתת חלקה 8. זאת שעה שהדירה באותה קומה, רק שפונה לכיוונים מערב-דרום-מזרח, ומספרה 8 בתשריט הבית המשותף, נרשמה בנסח טאבו כתת חלקה 7. יצוין שבאותו מקרה, גם החניה והמחסן שהוצמדו לכל אחת מהדירות, הוצמדו ב"היפוך".
בדוגמא שהובאה, טיפל משרדנו בתיקון נסח רישום המקרקעין כך שתהיה התאמה בין מספור הדירות בתשריט הבית המשותף לבין נסח הטאבו (רישום המקרקעין), כך גם לגבי הצמדותיה של כל אחת מהדירות.
במקרים אחרים תיקון נסח הטאבו הינו בגדר תהליך מורכב פחות, לדוגמא כאשר שמו של בעל הזכות נרשם באופן שגוי או לא באופן מלא, מספר תעודת הזהות חסר או נרשם שלא במדויק וכיוצ"ב.
משרדנו מתמחה בטיפול בסוגיות מסוג זה, נשמח לתת לפונים מענה מיידי וייעוץ בכל הסוגיות הקשורות לרישום בספרי רשם המקרקעין (רישום בטאבו), רישום בתים משותפים וכן תיקונם של רישומים אלו.